Framtida tullhantering

En ny tullagstiftning (unionstullkodex, UCC) träder i kraft den 1 maj 2016. Målet är att harmonisera EU:s tullhantering som i förlängningen ska ge en enklare, billigare och snabbare tullhantering.

Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv. Utgångspunkten är att all hantering ska ske elektroniskt.